Difrakcija svetlosti (Talasna optika)

Apstrakt

Kako je na konkursu Francuske akademije nauka eksperiment odlučio o prihvatanju talasne prirode svetlosti? Putni uslov za difrakcioni maksimum i minimum pri difrakciji na jednom otvoru. Razlika između interferencione i difrakcione slike. Difrakciona rešetka, konstanta rešetke, gustina otvora i uslov za difrakcioni maksimum. Ugaona širina glavnog maksimuma i moć razlaganja rešetke. Bragova formula za difrakciju X zraka na kristalima. Primena difrakcije.

Zadaci

1. Na difrakcionu rešetku sa 300 zareza po mm pada normalno monohromatska svetlost talasne dužine 500nm. Odrediti ukupan broj difrakcionih maksimuma i ugao pod kojim se vidi maksimum najvišeg reda.