Fizičke veličine koje opisuju elektromagnetne talase (Elektromagnetni talasi)

Apstrakt

Brzina elektromagnetnih talasa. Apsolutni i relativni indeks prelamanja ovih talasa. Energija, intenzitet i pritisak talasa. Objašnjenje pritiska talasa pomoću Lorencove sile. Spektar elektromagnetnih talasa.