Nastajanje elektromagnetnih talasa (Elektromagnetni talasi)

Apstrakt

Maksvelova pretpostavka o postojanju elektromagnetnih talasa. Vrtložna električna i magnetna polja. Hercov doprinos ovoj oblasti. Šta je talasna zona? Kako nastaje otvoreno oscilatorni kolo? Primena elektromagnetnih talasa u prenosu zvuka. Delovi radio prijemnika i radio predajnika. Neka ispitivanja o delovanju zračenja iz uređaja koje je čovek napravio, na organizam.