Rešavanje zadataka iz oblasti izvora zvuka (Akustika)

Apstrakt

Rešavanje zadataka u kojima su izvori zvuka žica pričvršćena na oba kraja i vazdušni stub zatvoren na oba kraja, otvoren na oba kraja i zatvoren na jednom kraju.

Zadaci

1. Žica dužine 75cm daje osnovni ton frekvencije 160Hz. Kolika je minimalna frekvencija tona pri istoj sili zatezanja ako se ova žica skrati za 25cm?

2. Ako se zategnuta žica skrati za 20cm, njena osnovna frekvencija se poveća 1,6 puta. Kolika je prvobitna dužina žice pri nepromenjenoj sili zatezanja žice?

3. Dužina vazdušnog stuba zatvorenog na oba kraja je 0,6m. Njegov drugi harmonik ima frekvenciju 600Hz. Izračunati brzinu zvuka i temperaturu vazduha (γ= 1,4; R= 8,3 J/mol K; M= 29g/mol ).

4. Izračunati brzinu prostiranja zvuka kroz vazdušni stub: a)dužine 0,4m, zatvoren na jednom kraju, ako osciluje osnovnom frekvencijom od 200Hz; b)dužine 0,5m, otvoren na oba kraja, čiji treći harmonik ima frekvenciju 900Hz.