Rešavanje zadataka - RLC kolo (Naizmenična struja)

Apstrakt

Kako se rešavaju zadaci u kojima je zavojnica sa termogenim otporom vezana za polove, prvo jednosmernog a zatim naizmeničnog izvora struje? Izračunavanje fazne razlike struje i napona u RLC - kolu. Rešavanje zadatka u kome je kolo u naponskoj rezonanciji.

Zadaci

1. Kada se zavojnica uključi u kolo jednosmerne struje sa izvorom čiji je napon 15V, ampermetar pokazuje jačinu struje 15A. Ako se ista zavojnica uključi u kolo naizmenične struje voltmetar pokazuje 15V a ampermetar 3A. Frekvencija naizmeničnog napona je 50Hz. Odrediti: a)induktivnost zavojnice; b) koliku jačinu naizmenične struje pokazuje ampermetar kada se zavojnici redno priključi kondenzator kapaciteta 318mF?

2. Otpornik otpora 200Ω redno je vezan za kalem induktivnosti 0,2H, čiji je termogeni otpor zanemarljiv, i kondenzator kapaciteta 0,2mF. Kolika je fazna razlika između struje i napona? Frekvencija naizmeničnog izvora struje je 100Hz.

3. Kondenzator, kalem induktivnosti L = 10mH (zanemarljivog termogenog otpora) i otpornik otpora 50Ω uključeni su na naizmenični izvore= 50cos100Πt (V) Jačina struje u kolu je i= Eo/Rcos100 Πt(A). Kolika je amplituda napona na kondenzatoru?