Snaga naizmenične struje (Naizmenična struja)

Apstrakt

Snaga naizmenične struje u kolu sa induktivnim kalemom i u kolu sa kondenzatorom. Snaga u rednom RLC - kolu. Aktivna snaga i faktor snage. Reaktivna i prividna snaga. Rešavanje zadataka u kojima se primenjuju formule za snagu jednosmerne i naizmenične struje.

Zadaci

1. Kalem induktivnosti 10mH i termogenog otpora 62,8 oma vezani su prvo na izvor jednosmernog napona U1, a zatim na izvor naizmeničnog napona Uef=U1. Pri kojoj frekvenciji naizmeničnog napona je snaga na kalemu u drugom slučaju dva puta manja od snage u prvom slučaju?

2. Kalem induktivnosti L (zanemarljivog termogenog otpora) i termogeni otpornik čiji je otpor R vezani su redno sa kondenzatorom nepoznatog kapaciteta i priključeni na napon Uef, pri frekvenciji ν. Koliki je kapacitet kondenzatora ako je aktivna snaga u kolu za 20% veća od reaktivne snage? Kolike su tada impedansa i aktivna snaga?