Prinudne oscilacije; Rezonancija (Oscilacije)

Apstrakt

Prinudna sila i osnovna jednačina dinamike za prinudno oscilovanje. Od čega zavisi amplituda prinudnih oscilacija pri malim prigušenjima? Rezonancija i rezonantna kriva. Kada je rezonancija štetna, a kada je korisna?

Zadaci

1. Telo mase 0,1kg obešeno je na opruzi koeficijenta elastičnosti 10-3N/m. Ako je koeficijent prigušenja 0.04 s-1, kolika treba da bude frekvencija prinudne sile da bi nastupila rezonancija?