Prigušene oscilacije (Oscilacije)

Apstrakt

Razlika između idealnih i realnih oscilatora. Karakteristike prigušenih oscilacija. Koeficijent otpora i koeficijent prigušenja. Osnovna jednačina dinamike za prigušeno oscilovanje. Zakon smanjenja amplitude kod prigušenih oscilacija. Faktor dobrote oscilatornog kola. Logaritamski dekrement. Rešavanje zadataka u kojima se izračunava Q faktor i period prigušenih oscilacija.

Zadaci

1. Koliki je Q faktor mehaničkog oscilatora mase m, ako je koeficijent elastičnosti k i koeficijent otpora b?

2. Odnos uzastopnih amplituda pri prigušenom oscilovanju oscilatora je x01/x02. Ako je sopstveni period oscilatora T0 koliki je period prinudnih oscilacija?