Energija oscilatornog kola (Oscilacije)

Apstrakt

Formula za energiju električnog polja u kondenzatoru i energiju magnetnog polja u induktivnom kalemu. Grafički prikaz zavisnosti od vremena količine naelektrisanja na kondenzatoru i jačine struje u induktivnom kalemu kao i energija u oscilatornom kolu.

Zadaci

1. Oscilatorno kolo se sastoji od kondenzatora kapaciteta 12x10-6F i zavojnice induktivnosti 4x10-6H. Maksimalni napon na kondenzatoru je 1V. Izračunati maksimalnu vrednost jačine struje u kolu, maksimalnu energiju magnetnog polja u kalemu i vreme za koje će energija električnog polja u kondenzatoru postati jednaka energiji magnetnog polja u kalemu.

2. Ugaona frekvencija oscilatornog kola u kome je kondenzator 1 iznosi w1. Ako se umesto kondenzatora 1 veže kondenzator 2 ugaona frekvencija je w2. Kolika će biti ugaona frekvencija ako se kondenzatori 1 i 2 vežu : a) redno; b) paralelno.