Oscilatorno kolo (Oscilacije)

Apstrakt

Šta je oscilatorno kolo (idealni električni oscilator)? Paralelni prikaz jedne oscilacije linearnog harmonijskog oscilatora i električnog oscilatora. Zakoni promene količine naelektrisanja na pločama kondenzatora i jačine struje kroz induktivni kalem. Sopstvena ugaona frekvencija oscilatornog kola - Tomsonova formula.