Rešavanje zadataka - fizičko klatno (Oscilacije)

Apstrakt

Korišćenje Štajnerove jednačine za moment inercije štapa i diska. Primena formule za period fizičkog klatna u zadacima u kojima klatno osciluje na istom mestu. Uticaj promene nadmorske visine (gravitacionog ubrzanja) na period fizičkog klatna.

Zadaci

1. Štap mase 1kg osciluje oko horizontalne ose kroz kraj štapa. Period malih oscilacija je 1s. Koliki je moment inercije štapa?

2. Homogeni disk poznate mase i gustine obešen u tački na obimu diska, osciluje oko nje u ravni diska. Period malih oscilacija je T. Kolika je debljina diska?

3. Fizičko klatno na površini Zemlje osciluje sa periodom 2s. Zatim se klatno odnese na nadmorsku visinu na kojoj je gravitaciono ubrzanje jednako 4/5 gravitacionog ubrzanja na Zemlji. Koliki će tu biti period oscilovanja fizičkog klatna?