Matematičko klatno (Oscilacije)

Apstrakt

Šta je matematičko klatno? Izvođenje formule za period klatna. Kakav je odnos gravitacionog ubrzanja na Zemlji i na Mesecu? Koliki bi bio period klatna na Mesecu? Kako se menja period klatna ako se nalazi u liftu koji ide ubrzano naviše i naniže?

Zadaci

1. Period oscilovanja matematičkog klatna na Zemlji je 2s. Koliki će biti period tog klatna na Mesecu? Uzeti da je gravitaciono ubrzanje na Mesecu približno 6 puta manje od gravitacionog ubrzanja na Zemlji.

2. Matematičko klatno dužine 1m nalazi se u liftu koji se kreće: a) ubrzano naviše; b) ubrzano naniže. Koliki je njegov period oscilovanja ako je ubrzanje lifta 2m/s2?