Energija linearnog harmonijskog oscilatora (Oscilacije)

Apstrakt

Formula za kinetičku i potencijalnu energiju oscilatora u zavisnosti od vremena. Jednakost maksimalne kinetičke i maksimalne potencijalne energije. Ukupna energija oscilatora. Grafički prikazana zavisnost svih energija oscilatora od vremena. Prikaz zadatka u kome su primenjene formule za energiju oscilatora.

Zadaci

1. Telo mase 100g harmonijski osciluje sa amplitudom 2cm i maksimalnim ubrzanjem od 2m/s2. Kolika je kinetička, potencijalna i ukupna energija oscilatora u: a) amplitudnom položaju; b) pri prolasku kroz ravnotežni položaj?