Rešavanje zadataka - linearni harmonijski oscilator (Oscilacije)

Apstrakt

Dati su postupci rešavanja zadataka u kojima se koristi formula za uslov ravnoteže oscilatora na kraju opruge koja osciluje u vertikalnoj ravni kao i formule za frekvenciju i period oscilatora.

Zadaci

1. Ako se na kraj opruge okači neko telo opruga se istegne za 1cm. Iz novog ravnotežnog položaja telo se zatim povuče na dole i pusti da osciluje. Izračunati kružnu frekvenciju i period oscilovanja.

2. Za jedan kraj elastične opruge pričvršćen je tas sa tegovima. Period vertikalnih oscilacija je T1. Dodavanjem novog tega na tas period vertikalnih oscilacija postaje T2. Za koliko se izduži opruga kada se stavi dodatni teg?

3. Telo mase m harmonijski osciluje okačeno za oprugu. Koliku masu treba dodati da bi se period oscilovanja povećao 3 puta?