Zakoni kretanja - zadatak; Povratna sila (Oscilacije)

Apstrakt

Rešavanje zadatka u kome se primenjuju zakoni kretanja linearnog harmonijskog oscilatora. Elastična sila opruge kao povratna sila. Od čega zavisi koeficijent elastičnosti? Frekvencija i period linearnog harmonijskog oscilatora izraženi preko mase oscilatora i koeficijenta elatičnosti opruge.

Zadaci

1. Linearni harmonijski oscilator osciluje sa amplitudom 2cm i kružnom frekvencijom 30rad/s. Izračunati elongaciju, brzinu i ubrzanje oscilatora u trenutku t=T/8, ako je početna faza: a) O; b) 45o; c) Koliki put pređe oscilator u toku jednog perioda?