Zakoni brzine i ubrzanja linearnog harmonijskog oscilatora (Oscilacije)

Apstrakt

Kako se izračunava amplituda brzine oscilatora? Kako zavisi trenutna brzina oscilatora od vremena? Zakon brzine? Amplituda ubrzanja i zakon ubrzanja linearnog harmonijskog oscilatora. Formula koja povezuje ubrzanje i elongaciju. Zakoni kretanja u slučaju da postoji početna faza. Grafički prikaz zakona kretanja.