Oscilatorno kretanje; Zakon položaja (Oscilacije)

Apstrakt

Šta je mehanički oscilator? Uslovi za oscilatormo kretanje. Linearni harmonijski oscilator. Period, frekvencija i kružna frekvencija oscilatora. Pojam elongacije i amplitude. Određivanje elongacije u zavisnosti od vremena - zakon položaja linearnog harmonijskog oscilatora.