Samoindukcija (Elektromagnetna indukcija)

Apstrakt

Šta je samoindukcija? Pojam sopstvenog magnetnog fluksa. Od čega zavisi elektromotorna sila samoindukcije? Od čega zavisi koeficijent samoindukcije ili induktivnost? Postupno rešavanje zadatka u kome se primenjuju formule za elktromotornu silu samoindukcije i induktivnost.

Zadaci

1. U kalemu namotanom na cilindar dužine 10cm i prečnika 2cm brzina promene struje je 2A/s. Ako je indukovana elektromotorna sila samoindukcije od 2V koliki je broj navojaka kalema?