Delovanje magnetnog polja na pokretnu naelektrisanu česticu - Lorencova sila (Magnetizam)

Apstrakt

Određivanje intenziteta, pravca i smera Lorencove sile. Pravilo desnog zavrtnja. Kada je magnetna sila jednaka nuli a kada je maksimalna? U kakvoj su vezi polarna svetlost i Lorencova sila? Šta je maseni spektrometar? Određivanje frekvence i perioda rotacije elektrona u zadatku zahvaljujući tome sto je Lorencova sila ujedno i centripetalna sila.

Zadaci

1. Koliki su frekvencija i period rotacije elektrona koji uleti u homogeno magnetno polje jačine H, pod pravim uglom u odnosu na linije magnetnog polja?