Rešavanje zadataka iz oblasti magnetnog polja provodnika sa strujom (Magnetizam)

Apstrakt

Kako se određuje položaj tačke u kojoj je rezultanta jačina magnetnih polja, od dva pravolinijska provodnika sa strujom, jednaka nuli? Kako se izračunava jačina struja u provodnicima ako je poznata ukupna magnetna indukcija u datoj tački? Prikaz rešavanja zadatka u kome se primenjuju formule za magnetni moment provodnog prstena i jačinu magnetnog polja na osi prstena.

Zadaci

1. Naći na pravoj p tačku P (slika) u kojoj je rezultujuća jačina polja jednaka nuli. Provodnici se nalaze na rastojanju r1, I1= 3I ,I2= I.

2. Dva dugačka paralelna provodnika kroz koje protiču struje istog smera i iste jačine, nalaze se na rastojanju 5cm (slika). U tački udaljenoj 3cm od jednog i 4cm od drugog provodnika magnetna indukcija ima vrednost 5x10-5 T. Izračunaj jačinu struje kroz provodnike.

3. Kroz kružni navojak teče struja. Magnetni moment navojka iznosi 3,14A, a jačina magnetnog polja u centru navojka je 150A/m. Koliki je poluprečnik navojka i jačina struje u njemu?