Magneti i magnetizam; Indukcija magnetnog polja strujnog provodnika (Magnetizam)

Apstrakt

Šta je prirodni, a šta veštački magnet? Kako se ispoljava Zemljin magnetizam? Teslin pozdravni govor studentima i profesorima u Beogradu. Određivanje intenziteta, pravca i smera vektora magnetne indukcije i vektora jačine magnetnog polja u blizini pravolinijskog i kružnog provodnika. Bio - Savarov zakon. Magnetna propustljivost vakuuma i relativna magnetna propustljivost. Magnetni moment kružne konture i kalema.