Prezent prve, četvrte i treće konjugacije (Latinska morfologija)

Apstrakt

Najpre se obrađuje prezent prve i četvrte konjugacije, pa zatim treće. Sažimanje vokala u prvom licu jednine prve konjugacije. Umetnuti vokali -i- i -u- u trećoj i četvrtoj konjugaciji. Podela treće konjugacije na konsonantske i vokalske (i- i u- osnove) i pojedinosti njihove promene.