Prva deklinacija - imenice; Prezent druge konjugacije i glagola esse (Latinska morfologija)

Apstrakt

Imenice prve ili a-deklinacije i njihova promena. Skreće se pažnja na neke imenice prirodnog muškog roda i na neke koje su pluralia tantum. Promena glagola druge ili e-konjugacije u prezentu. Promena glagola esse u prezentu.