Imenska i glagolska promena u latinskom jeziku (Osnove latinskog jezika)

Apstrakt

Čas se sastoji iz dva dela: 1) Imenska promena: latinske deklinacije, zapisivanje imenica, njihov rod i broj, osnova imenskih reči, razlika između nastavka i završetka. 2) Glagolska promena: vremena u latinskom jeziku, latinske konjugacije, zapisivanje glagola.