Druga deklinacija - imenice (Latinska morfologija)

Apstrakt

Imenice druge ili o - deklinacije i njihova promena. Promena imenica muškog roda na -us. Podela i promena imenica muškog roda na -er. Imenica vir. Promena imenica filius i deus i poređenje sa filia i dea. Promena imenica srednjeg roda. Skreće se pažnja i na pluralia tantum.