Treća deklinacija - imenice treće deklinacije vokalskih (ili i-) osnova (Latinska morfologija)

Apstrakt

Prikazuje se razlika između konsonantskih i vokalskih osnova, skreće se pažnja na karakteristične završetke vokalskih osnova. Promena imenica sa suglasničkom grupom ispred završetka -is u genitivu jednine, imenice sa jednakim brojem slogova u nominativu i genitivu jednine (parisyllaba). Odstupanja od pojedinih pravila promene.