Uvod u programe za obradu teksta (Program za obradu teksta)

Apstrakt

Pristupi u obradi teksta. Tekst procesori. Jezici za obeležavanje(markup language). Unos i obrada teksta. Pozicioniranje kursora u tekstu. Režimi prilikom unosa teksta. Načini pomeranja kursora. Označavanje teksta. Selektovanje dela teksta pomoću miša ili tastature. Pretraga reči u tekstu. Zamena reči u tekstu.