Alkani dobijanje i fizička svojstva (Ugljovodonici)

Apstrakt

Reakcija dekarboksilacije soli karboksilnih kiselina. Reacija redukcije halogenoalkana, Vurcova sinteza. Rekcija adicije vodonika na alkene. Temperature ključanja alkana. Agregatna stanja alkana.

Zadaci

1. Napiši strukturne formule alkana i poređaj ih u nizu koji odgovara povećanju njihovih temperatura ključanja
a) n-heksan b) 2,2-dimetil butan
c) propan d) 2-metil butan

2. Napiši formule i nazive svih strukturnih izomera pentana. Poređaj date izomere po smanjenju njihovih temperatura ključanja.

3. Koliko se može dobiti grama metana reakcijom 8,2g natrijum acetata sa natrijum hidroksidom?

Eksperiment