Alkani, izomerija i konformacije (Ugljovodonici)

Apstrakt

Konformacije molekula alkana. Zaklonjena i nezaklonjena konformacija. Izomerija kod alkana.

Zadaci

1. Koja od navedenih jedinjenja su izomeri:
a) 2,2,3,3-tetrametilbutan
b) n-heptan
c) 3-etilheksan
d) 2,2,4-trimetanheksan
e) 3-metil-3-etilpentan

2. Napisati strukturne formule sledećih alkana:
a) 2,3,4-trimetil-3-etil-pentan
b) 3,5-dietil-4-propilheptan
i odredi vrstu C atoma kod oba jedinjenja.