Alkani nomenklatura (Ugljovodonici)

Apstrakt

Opšta formula alkana. Homologi niz alkana. Alkil grupe. Osnovna pravila pri davanju imena alkana. IUPAC nomenklatura.

Primeri

1. Navedi nazive po IUPAC-ovoj nomenklaturi čije su formule:
a) (CH3)3CCH2CH(CH3)2
b) CH3CH2CH(CH3)CH2CH(CH3)CH3

2. Napisati strukturne formule sledećih jedinjenja
a) 2-metilpentan
b) 2-metil-4-izopropilnonan
c) 3,3-dietilheksan
d) 2,5,6-trimetiloktan