Hemijska svojstva alkana (Ugljovodonici)

Apstrakt

Reakcija sagorevanja alkana. Reakcija pirolize - krakovanje alkana. Reakcija halogenovanja alkana. Mehanizam halogenovanja alkana. Inicijacija. Propagacija. Terminacija.

Zadaci

1. Koliko različitih monosupstituisanih derivata se može dobiti u reakciji 2-metil-butana sa hlorom u prisustvu svetlosti?