Alkani vežbanje zadataka (I deo) (Ugljovodonici)

Apstrakt

Nomenklatura cikloalkana. Svojstva cikloalkana. Konformacije cikloalkana. Aksijalni i ekvatorijalni polozaji. Cis i trans izomeri kod cikloalkana.

Zadaci

1. Imenuj data jedinjenja prema IUPAC-ovoj nomenklaturi.

2. Strukturnim racionalnim formulama predstaviti sledeća jedinjenja:
a) 5-etil-3,3,8-trimetildekan
b) 6-etil-2,4-dimetilnona
c) 2-metil-4-izopropilnonan

3. Imenovati data jedinjenja prema IUPAC-ovoj nomenklaturi.
a) (CH3)3CCH2CH(CH3)2
b) CH3(CH2)2C(CH3)2CH2CH3
c) CH3CH2CH(CH3)CH2CH2CH2CH3
d) (CH3)2CHCH(CH3)CH(CH3)CH(CH3)CH(CH3)CH(CH3)2

4. a) Koliko ima strukturnih izomera sa molekulskom formulom C6H14?
b) Napisati sve stukturne izomere molekulske formule C6H14. Označiti sve 1o,2o,3o,4o C atome, odgovarajućim oznakama. Napisati nazive svih jedinjenja po IUPAC-ovoj nomenklaturi.