Alkani vežbanje zadataka (II deo) (Ugljovodonici)

Apstrakt

Nomenklatura alkana i cikloalkana. Izomerija alkana i cikloalkana. Računski zadaci zasnovani na fizičkim i hemijskim svojstvima alkana i cikloalkana.

Zadaci

1. Za koliko se razlikuju molekulske mase da uzastopna člana homologog niza alkana?

2. Koja od sledećih formula predstavlja molekul alkana?
a) C8H16 b) C8H14 c) C8H15
d) C8H18 e) C8H17

3. Koji od navedenih parova ugljovodonika su izomeri?
a) etan i propan b) eten i etin c) propan i 2-buten
d) pentan i 2-metilbutan e)propan i ciklopropan

4. Koliko primarnih ugljenikovih atoma ima u 2,2,3,6,6-pentametiloktanu?

5. Koje od navedenih jedinjenja ima najnižu tačku ključanja?
a) pentan b) 2-metilbutan c) 2,2-dimetilpropan
d) heksan e) 2-metilpentan

6. Kolika je zapremina vazduha potrebna da potpuno sagori 1dm3 metana? (Maseni udei kiseonika u vazduhu je 21%)

7. Napisati formule i nazive mogućih monohlorderivata
a) n-butan b) 2,2-dimetilbutana