Cikloalkani (Ugljovodonici)

Apstrakt

Nomenklatura cikloalkana. Fizička svojstva i dobijanje cikloalkana. Konformacije cikloalkana. Aksijalni i ekvatorijalni položaji. Cis i trans izomeri kod cikloalkana.

Zadaci:

1. Za koliko se razlikuju molekulske mase dva uzastopna člana homologog niza alkana?

2. Koja od sledećih formula predstavlja molekul alkana?
a) C8H16 b) C8H14 c) C8H15
d) C8H18 e) C8H17

3. Koji od navedenih parova ugljovodonika su izomeri?
a) etan i propan b) eten i etin c) propan i 2-buten
d) pentan i 2-metilbutan e)propan i ciklopropan

4. Koliko primarnih ugljenikovih atoma ima u 2,2,3,6,6-pentametiloktanu?