Cikloalkani hemijska svojstva; Stehiometrijska izračunavanja (Ugljovodonici)

Zadaci

1. Prikazati formule navedenih molekula:
a) cis-1-etil-2-metilcikloheksan
b) trans-1-etil-2-metilcikloheksan

2. Napiši formule:
a) 2-etil-1,1-dimetilcikolpentana
b) cis-1,2-dimetilcikolpentana
c) trans-1-etil-4-metilcikloheksan

3. Koliko je potrebno dm3 vazduha (udeo kisonika u vazduhu je 21%) za potpuno sagorevanje 7g metilciklobutana?

4. Za koliko se razlikuju molekulske mase ciklopentana i cikloheksana?

5. Strukturnim ili racionalnim formulama predstaviti sve izomere (i geometrijske) cikloalkana molekulske formule C6H12.