Alkini hemijska svojstva i primena (Ugljovodonici)

Apstrakt

Primena i hemijska svojstva alkina. Reakcija sagorevanja alkina. Reakcija adicije na alkine. Reakcija katalitičke hidrogenizacije alkina. Reakcija halogenovanja alkina. Markovnikovljevo pravilo. Reakcije hidratacije alkina. Keto-enolna tautomerija. Kiselost alkina. Acetilidi.

Zadaci

1. Koji od navedenih alkina mogu da grade soli sa amonijačnim rastvorom srebro nitrata?
a) 3-metil-1-butin
b) 4,4-dimetil-2-heksin
c) 2-butin
d) acetilen
e) 4-izobutin-2-nonin

2. Koliko se može dobiti grama 1,1-dihloretana reakcijom 2mol etina sa odgovarajućom količinom hlorovodonika?

Eksperiment