Alkini stehiometrijska izračunavanja (I deo) (Ugljovodonici)

Zadaci

1. Koji od navedenih parova ugljovodonika su homolozi?
a) propen i propin
b) propan i propin
c) 2-pentin i 2-metilbuten
d) propin i 1-butin
e) propen i ciklobutan

2. Strukturnim racionalnim formulama predstaviti sledeća jedinjenja
a) 5-heksin-2-ol
b) 2-propinilciklobutan
c) 1-penten-4-in
d) trans-1,2-dietenilcikloheksan

3. Za koliko se razlikuju molekulske mase dva uzastopna člana homologog niza alkina?

4. Kojom od sledećih formula može da se predstavi molekul alkina?
a) C8H16
b) C8H14
c) C8H15
d) C8H18
e) C8H17

5. Ako drugi član nekog homologog niza ima formulu C3H4, koju formulu ima peti član niza?
a) C6H6
b) C6H10
c) C6H12
d) C6H14
e) C6H8

6. Koji od navedenih ugljovodonika su izomeri?
a) etin i eten
b) propin i 1-butin
c) 2-metilpropan i 2-metilpropen
d) 1-butin i 2-butin
e) 1-butin i 2-metilpropen