Alkini stehiometrijska izračunavanja (II deo) (Ugljovodonici)

Zadaci

1. Koja od navedenih jedinjenja je najjača kiselina?
a) 1-buten
b) butan
c) 1-butin
d) cis-2-buten
e) 2-butin

2. Dovršiti jednačinu hemijske reakcija: 2-butin+H2O

3. Dovrši jednačinu hemijske reakcije:
a) CH3CH2C≡CH
b) CH6H10+O2

4. Koje jedinjenje se dobija adicijom 1 mol vode na 1 mol 1-butina u prisustvu Hg2+ soli?
a) 1-butanol
b) 2-butanol
c) butanol
d) butanon
e) 1,2-butandiol

5. Izračunati koliko grama proizvoda se dobija u reakciji etina sa 100g 10% rastvora bromne vode do potpunog zasićenja, ako je prinos reakcije 90%?

6. Napisati strukturne formule alkina molekulske formule C6H10, kao i nazive svih jedinjenja po IUPAC-nomenklaturi.