Alkini dobijanje i fizička svojstva (Ugljovodonici)

Apstrakt

Fizička svojsta alkina. Dobijanje alkina. Dobijanje acetilena iz kalcijum karbida. Reakcija dehidrohalogenovanja dihalogenoalkana.

Zadaci

1. Tehnički kalcijum karbid sadrži 80% čistog kalcijum karbida. Kolika se zapremina etina (n.u.) može osloboditi iz 130kg ovakvog karbida?

2. Kada se na 1kg tehničkog kalcijum karbida deluje vodom oslobađa se 260dm3 etina. Odredi procenat čistog CaC2 u tehničkom.

3. Iz 20g tehničkog kalcijum karbida u reakciji sa vodom obrazovala se izvesna količina etina. Kada se taj etin propusti kroz bromnu vodu dobije se 86,5g 1,1,2,2-tetrabrom etana. Odredi procenat čistog CaC2 u tehničkom.

4. Koliko se dm3 etina oslobodi u reakciji vode sa 1kg tehničkog kalcijum karbida koji sadrži 20% primesa a prinos ove reakcije je 90%?

5. Pirolizom metana proizvodi se etin. Koliko etina se može dobiti iz 2800m3 metana ako je prinos reakcije 8,8%?

Eksperiment