Rešavanje zadataka iz oblasti sočiva (Geometrijska optika)

Apstrakt

Primena jednačine sočiva i formule za uvećanje na sabirno sočivo, koje daje realan lik na zaklonu. Primena optičarske jednačine na bikonkavno sočivo koje se nalazi u dve optički različite sredine.

Zadaci

1. Tanko sabirno sočivo daje na zaklonu realan lik uvećan tri puta. Predmet približimo sočivu za 10cm, a zatim pomeramo sočivo dok na zaklonu ne dobijemo realan lik umanjen dva puta. Koliko je prvobitno rastojanje između predmeta i zaklona?

2. Tanko bikonkavno sočivo indeksa prelamanja 1,5 ima žižnu daljinu 20cm, kada je u vazduhu. Kolika će biti žižna daljina sočiva kada se nađe u sredini indeksa prelamanja 1,6?