Rešavanje zadataka u vezi sa brzinom talasa; Energija i intenzitet talasa; Jednačina talasa (Talasi u mehanici)

Apstrakt

Rešavanje zadataka uz primenu formule za brzinu uzdužnih talasa u idealnom gasu. Kako se definiše energija talasa, gustina energije talasa i snaga i intenzitet talasa? Šta pokazuje jednačina talasa? Različiti oblici jednačine talasa.

Zadaci

1. Izračunati molarnu masu jednoatomskog idealnog gasa na temperaturi 27oC kroz koji se prostire talas brzinom 350m/s.

2. Koliki je odnos brzina prostiranja dva talasa kroz isti gas na temperaturama 0oC i 17oC?