Transformatori; Neke primene naizmenične struje (Naizmenična struja)

Apstrakt

Kratak istorijat početaka dobijanja i prenosa naizmeničnih struja u Srbiji. Princip rada transformatora - uređaja pomoću kojih se menja naizmenični napon. Jednačina transformatora i stepen njegovog korisnog dejstva. Primena trofaznog generatora u radu asinhronih motora. Teslina zasluga u primeni obrtnog magnetnog polja. Primena naizmenične struje u nastajanju vrtložnih struja u posudama za pripremanje hrane.