Kondenzator u kolu naizmenične struje (Naizmenična struja)

Apstrakt

Uvođenje kapacitivnog otpora u kolo naizmenične struje. Fazna razlika struje i napona. Omov zakon za ovo kolo naizmenične struje. Izračunavanje kapacitivnog otpora redno i paralelno vezanih kondenzatora. Šta se dešava u kolu kada se kondenzator veže za polove izvora stalne (jednosmerne) struje?

Zadaci

1. Dva kondenzatora, kapaciteta C1 i C2 vezani su redno u kolo naizmenične struje kružne frekvencije ω. Koliki je kapacitivni otpor redne veze? Kolika je jačina efektivne struje u kolu ako je efektivni napon izvora Uef?