Ćelijske organele i strukture II: mitohondrije, jedro i citoskelet (Fiziologija životinja)

Apstrakt

Postanak prvih eukariotskih ćelija - endosimbiotska teorija. Struktura mitohondrija: spoljašnja i unutrašnja membrana, unutarmembranski prostor i matriks. Funkcija mitohondrija: ćelijsko disanje, transformacija hemijske energije, oslobađanje ATP-a. Jedro. Hromatin. Euhromatin i heterohromatin. Autozomni i polni hromozomi. Somatske i polne ćelije. Jedarce. Funkcije i podgrupe citoskeleta. Nervna ćelija i uloga citoskeleta u prenosu vezikula sa neurotransmiterom.