Uvod u fiziologiju životinja; Ćelijske organele i strukture I: ribozomi, endoplazmatični retikulum, Goldžijev aparat i lizozomi (Fiziologija životinja)

Apstrakt

Fiziologija životinja i veza sa fiziologijom čoveka. Normalno fiziološko i patološko stanje. Fiziologija i medicina. Nivoi organizacije živih sistema: ćelija, tkivo, organ, sistem organa, organizam, vrsta i biološka zajedinca. Homeostaza kao uslov opstanka jedinke i vrste. Struktura i funkcija ribozoma. Endomembranski sistem. Struktura i funkcija endoplazmatičnog retikuluma. Struktura i funkcija Goldžijevog aparata i lizozoma. Autofagija i heterofagija.