Mineralni elementi: azot, sumpor, fosfor, magnezijum, kalijum i kalcijum (Fiziologija biljaka)

Apstrakt

Štetne posledice na funkcionisanje biljke u slučaju deficijencije azota, sumpora, fosfora, magnezijuma, kalijuma i kalcijuma. Biogeohemijski ciklus azota. Biološka i industrijska fiksacija azota, amonifikacija, nitrifikacija, denitrifikacija i oticanje azota. Štetni uticaj nitrata po ljudsko zdravlje: methemoglobinemija i nitrozoamini.