Biljna ontogeneza i fitohormoni (Fiziologija biljaka)

Apstrakt

Životni ciklus biljke: vegetativna i reproduktivna faza. Fizički i hemijski faktori rasta i razvoja biljke. Procesi karakteristični za vegetativnu i reproduktivnu fazu. Jednogodišnje, dvogodišnje i višegodišnje biljke. Monokarpne i polikarpne biljke. Funkcija biljnih hormona: auksina, giberelina, citokinina, apscisinske kiseline i etilena.