Morfologija biljaka (Fiziologija biljaka)

Apstrakt

Morfogeneza. Veza morfoloških promena i biohemijskih i fizioloških procesa. Rastenje biljaka. Mogući parametri rastenja. Razlika između rastenja živih i neživih sistema. Lokalizacija rastenja i meristemska tkiva. Determinacija i diferencijacija.