Klijanje i dormancija semena (Fiziologija biljaka)

Apstrakt

Uloga semena u opstanku vrste. Struktura semena: semenjača, embrion (klica) i tkivo sa rezervnim materijama. Vrste tkiva se rezervnim materijama. Endospermska i neendospermska semena. Uloga endosperma. Pucanje semenjače i pojava korena. Dormancija semena. Dormancija semena embriona i dormancija semena nametnuta semenjačom. Faktori koji mogu uticati na prekid dormancije semena.