Hemijski sastav biljke (Fiziologija biljaka)

Apstrakt

Biljke kao veza mineralnih materija i biosfere. Mineralna ishrana biljaka. Organska i neorganska jedinjenja koja učestvuju u sastavu biljke. Maseni udeo hemijskih elemenata. Neophodni elementi u životnom ciklusu biljke i podela na mikrometaboličke i makrometaboličke elemente. Metod vodenih kultura i važnost mineralnih elemenata u korišćenom vodenom rastvoru. Transport kroz ćelijsku membranu: aktivni i pasivni transport.